نقشه سایت

صفحه اصلی

معرفی بیمارستان

تاریخچه بیمارستان

رسالت، چشم انداز، ارزش ها

سیاست های مرکز

کوتاه و خواندنی

گروه مدیریت بیمارستان

معرفی مدیر عامل

معرفی رئیس گروه مدیریت

هیات امناء بیمارستان

اعضاء هیات امنا

تحلیلی بر شیوه اداره بیمارستان ها بصورت هیات امنایی

جلسات

دفتر پرستاری

مدیریت دفتر پرستاری

پرسنل دفتر پرستاری

بخش ها،واحدهای پاراکلینیکی و درمانگاه ها

آموزش همگانی

International Patients department

فارسی (Persion)

خدمات

درباره مرکز

خدمات درمانی

پزشکان

بخشهای بیمارستان

راهنمای طبقات

جاذبه های توریستی کرمانشاه

فرم الکترونیکی

تماس با ما

English

آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

گروه های آموزشی

بخشهای مرکز

اتاق عمل

بخش چشم

عملکرد بخش چشم

بخش اورژانس

بخش اورژانس

رئیس بخش اورژانس

سرپرستار بخش اورژانس

مطالب خواندنی اورژانس

بخش آی - سی -یو

بخش داخلی

بخش سوختگی

بخش عفونی

بخش گوش و حلق و بینی و جراحی

دیالیز

واحد توسعه آموزش پزشکی(EDU)

معرفی و رسالت

گروه های آموزشی

کارشناس واحد

کمیته ها

کمیته ارزشیابی

کمیته برنامه ریزی آموزشی

کمیته پژوهش در آموزش

کمیته آموزش مجازی

کمیته توانمندسازی اساتید

تقویم آموزشی

1400

فروردین

معرفی مدیر واحد توسعه آموزش پزشکی

درباره واحد توسعه آموزش پزشکی

مدیر EDU

گروههای آموزشی

کمیته برنامه ریزی آموزشی

کمیته پژوهش در آموزش

کمیته ارزشیابی

کمیته الکترونیک

پمفلت ها

کتابچه توجیهی

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

1400

فرودین

آموزش

اعضای هیات علمی

گوش و حلق و بینی

گروه چشم پزشکی

گروه داخلی

پمفلت های آموزش به بیمار

پمفلت ها

پمفلت های اورژانس

پمفلتهای آموزشی جراحی و گوش و حلق و بینی

پمفلتهای آموزشی چشم

پمفلتهای آموزشی داخلی

پمفلتهای آموزشی دیالیز

پمفلتهای آموزشی سوختگی

پمفلتهای آموزشی عفونی

پمفلتهای آموزشی ICU

پمفلتهای آموزش همگانی

معرفی واحد

واحدهای پاراکلینیک

کلینیک فوق تخصصی لیزیک

درمانگاه فوق تخصصی لیزیک بیمارستان

لیزیک چیست

معاینات قبل از عمل لیزیک

تکنیک عمل لیزیک

مراحل عمل لیزیک

نتایج عمل لیزیک

آلترناتیوهای عمل لیزیک

هیئت علمی

دفتر بهبود کیفیت

حاکمیت بالینی

اشتراک گذاری خطا

موارد مورد بررسی در کمیته مرگ و میر

FMEA

آموزش به بیمار

اتاق عمل

اورژانس

آی - سی - یو

جراحی

چشم

داخلی

دیالیز

عفونی

کارگروه پیگیری و ارتقاء سلامت

گزارش ثبت خطا

فرم گزارش کودک آزاری

کتابخانه

کمیته های بیمارستانی

کمیته بهداشت و کنترل عفونت

کمیته مرگ و میر و عوارض بیمارستانی

کمیته دارو و درمان

نظارت و ارزشیابی درون بیمارستانی

کمیته رعایت اخلاق و موازین شرعی

کمیته مشکلات پرستاری

کمیته مالی

کمیته تخصصی سیستم نظام پیشنهادات

کمیته تریاژ

کمیته اسناد و مدارک پزشکی

کمیته تغذیه و رژیمهای درمانی

کمیته efqm ( تعالی)

کمیته مرگ و میر کودکان 59- 1 ماهه

کمیته برنامه ریزی استراتژیک

کمیته تحولات اداری

واحد رسیدگی به شکایات و ارتباط با مشتریان

واحد رسیدگی به شکایات و ارتباط با مشتریان

فرایند رسیدگی به شکایات

فرم شکایات

واحد گیرندگان خدمت

واحدهای پشتیبانی و خدماتی

واحد مددکاری

واحد کارگزینی

واحد بودجه و امور مالی

مقاله حسابداری

بخشنامه حسابداری

چارت حسابداری

واحد نگهداشت و خدمات عمومی

واحد پذیرش

واحد بهداشت محیط

واحد تغذیه

امگا 3 : کاهش دهنده التهاب

مصرف سبزی ذهن را جوان نگه می دارد.

کنجد کسترول بد خون را کاهش می دهد

واحد درآمد

اخبار

واحد تجهیزات پزشکی

واحد آمار و فن آوری اطلاعات

معرفی واحد

مطالب آموزشی

سخت افزار

اخبار

واحد توسعه تحقیقات بالینی

راهنمای مراجعین

تماس با ما

نشانی، تلفن

انتقادها

تماس با مدیران بیمارستان

کلینیک تخصصی

تالار گفتگو