آقای یعقوبی
 
سرپرستار: عزیز یعقوبی
تحصیلات : کارشناس پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سابقه درمانی ومسئولیت بیش از27 سال در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره)اسلام آباد غرب وکرمانشاه
سرپرستاربخش سوختگی امام خمینی(ره) کرمانشاه
سرپرستاربخش ICU امام خمینی(ره) کرمانشاه
سرپرستار بخش دیالیز امام خمینی(ره) کرمانشاه
گذراندن دوره ویژه ICU,CCU  در مرکزآموزشی درمانی حضرت رسول تهران
پزشکان:
اقای دکتر رئیسی – فوق متخصص کلیه
اقای دکتر عمرانی – فوق تخصص کلیه
اقای دکتر حیدر نژادیان – فوق تخصص کلیه  
پرسنل:
پرستار 4نفر
تکنسین دیالیز 1 نفر
آشنایی با بخش:
1- بخش دیالیزازتاریخ 8/8/69 اغاز به کارنموده دارای پنج دستگاه فرزینیوس ودو دستگاه بی براون دیالیز ویک دستگاه RO  مجهز به سیستم online
2- دیالیز بیماران با بی کربنات ومحلول اسیدی انجام می شود .
3- دارای شش تخت فعال ویک تخت جهت مددجویان مسمومیت می باشد.
4- این بخش درچهارشیفت فعا ل و بقیه بصورت آنکال سرویس دهی به مددجویان محترم دارد.
5- سرویس مددجویان ثابت حدود45 نفر واورژانس مسمومیت کل استان بعهده این مرکز می باشد وحدود 600جلسه دیالیز انجام می پذیرد.
6- جهت سرگرمی مددجویان حین انجام دیالیز دو دستگاه تلویزیون نصب گردیده است.
7- دراین بخش برای مددجویان صبحانه و نهارومیان وعده سرو می شود.
وظایف:
علاوه بروظایف عمومی وظایف تخصصی پرستار در بخش، تاکید بر رعایت منشور حقوقی مددجویان مبتنی برفرایند واستانداردهای خدمات پرستاری است.
1-    پذیرش مددجو وارزیابی قبل از دیالیز با معرفی نامه پزشکان بخش انجام می پذیرد.
2-    مشخص نمودن آزمایشات از نظر انواع هپاتیت، HbsAg.HCV,HIV وتدابیر لازم در صورت مثبت بودن
3-    انجام ازمایشات قبل بعد ازدیالیزجهت تعیین کفایت دیالیز
4-    انجام آزمایشات روتین طبق برنامه تعیین شده ...........
5-    پیگیری انجام واکسیناسیون ازنظرهپاتیت B برای کلیه بیماران که HbsAg منفی می باشند
6-    از بدوپذیرش مددجو کلیه آموزشهای لازم از نظر تغذیه ودیالیز انجام می پذیرد.
7-    آزمایشات ونمونه گیری ازسیستم اب RO بخش بصورت ماهیانه انجام می پذیرد.
 کلیه چیست؟
 یک عضو داخل شکمی هستند که در خلف صفاق و در دو طرف ستون مهره ها قرار گرفته اند. وزن هر کلیه در هر فرد بالغ 150 گرم و به اندازه 5/3 مهره کمری فرد است .
وظیفه اصلی کلیه ها دفع مواد زائد حاصل از متابولیسم مواد مانند اوره پتاسیم و سموم دیگر از بدن است و تنظیم تعادل آب و الکترولیت ها   و اسمولاریته و مواد شبه هورمونی مانند ویتامین  dفعال رنین و اریترو پویتین را بر عهده دارد.
دیالیزچیست ؟
دیالیزعملیاتی است که جایگزینی برای بسیاری ازوظائف ومسئولیت های طبیعی کلیه ها می باشد واین امکان را می دهد با اینکه دیگر کلیه هایشان به خوبی کار نمی کند بتوانند زندگی خوب ومفیدی را بگذرانند.
انواع دیالیز
1-     همو دیالیز: برای خارج کردن مواد زائد وآب اضافی دربدن از یک نوع فیلتر خاص استفاده می کنند که دستگاه دیالیزمحلولی درآن طرف فیلتر مواد زائد را از بدن بیمار دریافت می کند.
2-     دیالیز صفاقی: ازبافت های داخل شکم خود بیماربعنوان فیلتر استفاده می شود.
مشکلات اختصاصی دربیماران دیالیزی:
1-افسردگی شایع ترین شکایت روانی دربیماران دیالیز است. تظاهرات آن شامل خلق افسرده پایدار، تصورونگرشی ضعیف ازخودو احساس ناامیدی است که درصورت عدم شناسایی یا درمان می تواند منجر به خود کشی یا قطع دیالیز شود.
2- سوء تغذیه: یک مساله نسبتاً رایج دربیمارانی است که به مدت طولانی دیالیز می شوند. سوء تغذیه ناشی از دریافت غذای کم و افزایش از د ست دادن پروتئین باشد. آثار سوء تغذیه زیاد است شامل افزایش مرگ ومیر و دفعات بستری در بیمارستان خستگی و باز توانی ضعیف است.
3- افزایش فشار خون: به عنوان علت اصلی بستری ومرگ ومیربیماران دیالیزی در نظر گرفته می شود .