گروه چشم

ردیف نام و نام خانوادگی تخصص مرتبه علمی پست الکترونیکی  CV
1 دکتر فرید دانشگر چشم پزشکی   استاد یار  fdaneshgar@kums.ac.ir  
2

دکتر فریبا شیخی شوشتری(معاون آموزشی گروه)

چشم پزشکی   استاد یار  fsheykhi@kums.ac.ir  
3 دکتر جلیل امیدیان چشم پزشکی   استاد یار    heyat elmi 5
5دکتر مجتبی ایدی زاده (مدیر گروه)       
8 دکتر لیلا رضایی  
 leyla_rezaei60@kums.ac.ir dr.rezaee
9 دکتر فرشید رمضانی      
10 دکتر پژواک آزادی  
   
11 محمد رضا انصاری    

گروه گوش و حلق و بینی(ENT)

ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیکی  CV
1 دکتر نسترن عیوضی (مدیر گروه)   گوش و حلق و بینی    استاد یار  n.eyvazi@kums.ac.ir  
2 دکتر خسرو ایرانفر  گوش و حلق و بینی    استاد یار  driranfar@kums.ac.ir   heyat elmi 2
3دکتر سمیره فرشچی       همکار آموزشی    
4 دکتر مریم اعتمادی       همکار آموزشی    
5
      همکار آموزشی    

ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیکی CV
1 دکتر سیدجعفر نوابی(مدیر گروه)  متخصص داخلی    استاد یار  jafarnavabi@kums.ac.ir  heyat elmi 6
2 دکتر ماری عطایی   متخصص داخلی    استاد یار  mari.ataee@kums.ac.ir heyat elmi 9
4 دکتر تورج احمدی جویباری    متخصص داخلی    استاد یار  d-dr.ahmad.jouybari@kums.ac.ir cv 1
5 دکتر بیتا انوری    متخصص داخلی    همکار آموزشی  banvari88@kums.ac.ir cv دکتر بیتا انوری
 دکتر نوشین شاه قلیمتخصص داخلی

 


گروه بیهوشی

ردیف  نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی  آخرین مدرک تحصیلی  مرتبه علمی   پست الکترونیکی CV
1 دکتر ناصر یگانه(مدیر گروه)   بیهوشی    دانشیار  nyeganeh@kums.ac.ir   heyat elmi 8
2 دکتر بهمن روشنی  بیهوشی     استادیار  broshani@kums.ac.ir   heyat elmi 4
3 دکتر منصور چوبساز  بیهوشی     استادیار  mchoubsaz@kums.ac.ir   heyat elmi 1