کمیته ارزشیابی

کمیته ارزشیابی

 

LOGO

 • تعریف ارزشیابی
  ارزشیابی یک فرایند نظام مند برای جمع اوری ، تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات منظور کنترل دقیق پیشروی برنامه ها به سوی اهداف از پیش تعیین شده و برای صرفه بودن و یا تعیین ارزش برنامه های در دست اجرا انجام می گیرد.
  همچنین ارزشیابی به معنای بررسی دقیق و عالمانه ابعاد مختلف برنامه مثل اثر بخش منظور بهینه سازی نتایج) ، کارایی و کیفیت است . به کمک ارزشیابی میتوان سازماندهی برای تجزیه و تحلیل کرد و محیط سیاسی و اجتماعی حاکم بر آن قرار داد.
  همچنین با بهده گیری از ارزشیابی می توان امکان دستیابی به اهداف و مقاصد و هزینه بری آنها را بررسی کرد . ارزشیابی جزء اساسی برنامه های آموزشی می باشند برای ارزشیابی در زمان تعیین اهداف و همچنین نتایج مورد نظر انجام می گیرد.
 • اهداف
  1- هدایت و نظارت بر اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی برای توسعه کیفیت آموزشی
  2- سازمان دهی ، اجراء و نظارت برارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایند های یاددهی – یادگیری
  3- هدایت و نظارت بر فرایندهای ارزشیابی فراگیران و تحلیل نتایج آزمونها با هدف ارتقای کیفی
 •  وظایف و اهداف کلی واحد ارزشیابی
  ارزشیابی اساتید
  ارزشیابی برنامه
  نظارت بر اجرای فرایند ارزیابی درونی که در دانشکده ها صورت میگیرد
  هماهنگی و پیگیری لازم جهت ارزشیابی بیرونی
  ترغیب اساتید به پیاده سازی روشهای نوین ارزیابی در ارزشیابی دانشجویان
  برگزاری کمیته های علمی واحد ارزشیابی
  آنالیز کمی و کیفی آزمون های دانشجویان به منظور تضمین حداکثر کیفیت برای امتحانات
  ارزشیابی اموزشی اعضای هیات علمی (ارزشیابی الکترونیکی )
  نظارت بر انجام تحلیل و ارتقاء سطح کیفی آزمون ها
  نظارت و برنامه ریزی ارزشیابی درونی گروه های آموزشی دانشکده ها
  طراحی ارزشیابی برنامه های آموزشی
  نظارت بر عملکر دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده ها
  پژوهش در ارزشیابی و ارزیابی
  اجرای طرح ضیافت اندیشه اعضای هیات علمی
 • آیین نامه ها
  1- هدایت و نظارت بر اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی برای توسعه و ارتقا آموزش دانشگاه
  2- سازماندهی ، اجراء و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایند های یاددهی
  3- هدایت و نظارت بر فرایند های ارزشیابی فراگیران و تحلیل نتایج آزمون ها 
 • برنامه ها
  1- پیگیری و نتیجه گیری پسخوراند نظرات اساتید در مورد ارزشیابی سه ساله ایشان
  2- بهبود روند ارزشیابی اساتید در دانشکده ها توسط دانشجویان
  3- ارزیابی مدیر گروه پایه/بالینی توسط اعضای هیات علمی گروه ، مقام مافوق (رئیس دانشکده ) و (رتبه بیمارستان)
  4- آشنا کردن بیشتر هم دانشجویان و هم مدیران گروه و هم اساتید محترم از اهداف ارزشیابی
  5- همکاری با مراکز توسعه دانشکده ها برای فعال کردن هرچه بیشتر روندهای ارزشیابی
  6- همکاری با مرکز توسعه دانشکده پزشکی برای برقراری ارزشیابی جامع بالینی