اطلاعات پرسنلی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) کرمانشاه

 

 

         1- حوزه ریاست که قست های پاراکلینیکی زیر مجموعه این حوزه می باشند.

 2- حوزه مدیریت که قسمت های پشتیبانی و خدمات زیر مجموعه این حوزه می باشند.

 3- حوزه خدمات پرستاری که کل قسمت های های درمانی زیر مجموعه این حوزه می باشند.

 پرسنل شاغل در این مرکز :

1- رسمی         180 نفر

2- پیمانی          58 نفر

3-  قراردادی      75 نفر

4- شرکتی         64 نفر

5- طرحی          37 نفر

6- ضریب 5       K نفر

 

کل پزشکان فوق تخصص و متخصص و عمومی شاغل در این مرکز به شرح ذیل می باشند:

 

ردیف گروه               اسامی                  
1 چشم دکتر فرید دانشگر 
دکتر جلیل امیدیان 
دکتر حمید آریایی تبار 
دکتر محمدرضا انصاری 
دکتر احمد رستمی
دکتر محمود مبلغی
دکتر فریبا شیخی شوشتری
دکتر مهتاب سوهانی
2 گوش و حلق و بینی
دکتر سهراب ربیعی
دکتر علی محمودی
دکتر نسترن عیوضی
دکتر خسرو ایرانفر
دکتر مرتضی کریمی
دکتر ماندانا امیری
دکتر امیر فصیحی
3 بیهوشی
دکتر ناصر یگانه
دکتر منصور چوبساز
دکتر بهمن روشنی
4 سوختگی دکتر رضا کرمی متین
5 مسمومیت دکتر حبیب احمدی
6 داخلی و آندوسکوپی
دکتر سید جعفر نوابی
دکتر قباد سلیمی
دکتر ماری عطایی
دکتر تورج جویباری
دکتر بیتا انوری
7 عفونی
دکتر رضا مهدویان
دکتر بابک صیاد
دکتر ماندانا افشاریان
دکتر سیاوش وزیری
8 فک و صورت و جراحی ترمیمی
دکتر عزیزی
دکتر رمضانیان
دکتر فاضلی
9 جراحی عمومی
دکتر شمسی سپهر آرا
دکتر محمدحسین حاتمی
دکتر نوید اکبرپور

 

 

اسامی پزشکان عمومی: 

دکتر ندا شهبازی 
دکتر برزو کمری
دکتر شهرام اختیاری
دکتر شهرام محمدی
دکتر ولی منهویی
دکتر افسون بابایی
دکتر فرناز کریمی راد
دکتر آناهید خدادوست
دکتر منیژه آزادیان