دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / کمیته های بیمارستانی