کمیته مرگ و میرکودکان 59-1 ماهه

 

 

اعضای کمیته

دکتر جویباری  رئیس مرکز
آقای ناصری مدیر مرکز

آقای دکتر کرمی متین    

متخصص جراحی عمومی( رئیس بخش سوختگی)

خانم رضایی                   

مدیر خدمات پرستاری مرکز (دبیر کمیته)

خانم مرادی           

سوپروایزر بالینی مرکز

آقای عزیزی                 

سرپرستار بخش اور‍انس

خانم زرگوش              

سرپرستار بخش سوختگی

خانم رئیسیان               

مسئول آمار

آقای آذریار              

مسئول حاکمیت بالینی

 اهداف و وظایف کمیته 

  • جمع آوری و تکمیل فایل های cso
  • شرکت در جلسات برای برنامه های مرتبط با مرگ ومیر کودکان 1تا 59 ماهه
  • پایش و ارزیابی فعالیت بخشهایی که مرگ کودکان 1تا 59 ماهه  در آن رخ داده 
  • بررسی مشکلات موجود و انجام مداخلات مورد نیاز