دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / واحدهای پشتیبانی و خدماتی

معرفی واحد تجهیزات پزشکی:
تجهیزات پزشکی مجموعه ای است که در سیستم ماتریسی سازمان بیمارستان وظیفه مدیریت کلیه امور مرتبط با وسایل پزشکی را در راستای تامین ایمنی لازم برای بیماران و پرسنل ونیز بهره وری بهینه این تجهیزات جهت ارتقاء سه شاخه کارایی –اثر بخشی و رضایتمندی بیماران بعهده دارد.در کل معجزه پزشکی در درمان بیماریها به کمک تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته تحقق می یابدو دقت تشخیص سهولت درمان با به کار گیری روشهای نوین و تجهیزات تخصصی میسر است بنابراین ارتقای تجهیزات پزشکی به معنای توجه به رفاه بیماران و حفظ سلامت جامعه و صیانت از نیروی کار و منابع انسانی است.                             
اهداف:
1-استفادهش از تجهیزات پزشکی و وسایل پزشکی و بهره گیری بهینه از تمامی قابلیت های آنها.          
2-افزایش عمر مفید تجهیزات وتضمین صحت و دقت عملکرد وجلوگیری از خرابیهای زود هنگام    
3-کاهش هزینه های تگهداری وتعویر وزمان از کار افتادگی
4-تامین ایمنی لازم برای پرسنل و بیماران در ارتباط با تجهیزات و وسایل پزشکی
5-هدایت بیمارستان به استفاده از تکنیکها و تجهیزات و وسایل نوین ومتناسب با نیازهای واقعی وتواناییهای مرکز درمان.
ازدیگر وظایف و اهداف این واحد می توان به1:
1- مدیریت درخرید و هزینه
2-مدیریت در نگهداری پیشگیرانه (PM)
3 - مدیریت در تعمیرات نصب و راه اندازی
اشاره کرد.