جناب آقای  دکتر امرلله دهقانی

  عضو هیئت علمی دانشگاه

  مرتبه: استادیاری 

  دکترای تخصصی پزشکی رشته گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن

  ایمیل :