جناب آقای  دکتر مسعود باقری

  عضو هیئت علمی دانشگاه

  مرتبه: استادیاری 

  دکترای تخصصی پزشکی رشته چشم پزشکی ، فلوشیپ رتین

  ایمیل :