مراجعین گرامی

جهت تسریع در امور درمانیو عدم اختلال در سیستم وسایل الکترونیکی و رعایت حالبیماران شایسته است از محوطه باز مرکز جهت برقراریتماس تلفنی (همراه) استفاده نمایید. (واحد حقوق گیرندگان خدمت)

اقدامات واحد گیرندگان خدمت به روایت تصویر