حقوق بیمار

مراجعین گرامی

جهت تسریع در امور درمانیو عدم اختلال در سیستم وسایل الکترونیکی و رعایت حالبیماران شایسته است از محوطه باز مرکز جهت برقراریتماس تلفنی (همراه) استفاده نمایید. (واحد حقوق گیرندگان خدمت)

راهنمای مراجعین
گیرندگان خدمت 4
گروه های آسیب پذیر 
گیرندگان خدمت 12
امکانات رفاهی و اقامه نمازگیرندگان خدمت 2نکات ایمنی بیمار و همراه
گیرندگان خدمت 14
آداب عیادتگیرندگان خدمت 1
تغذیه بیمار در بیمارستان
گیرندگان خدمت 15
شرح وظایف پرسنلگیرندگان خدمت 5
مراقبت از بیمار
گیرندگان خدمت 16
استفاده از تلفن همراهگیرندگان خدمت 6
 تعرفه ویزیت پزشکانگیرندگان خدمت 3
نمازگیرندگان خدمت 9
هزینه هتلینگ
گیرندگان خدمت 17
نمازگیرندگان خدمت 10
شماره تماس گویا واحد
شماره
 فرم تکریم ارباب رجوعگیرندگان خدمت 11
  

اقدامات واحد گیرندگان خدمت به روایت تصویر