1. کودکان زیر 2 سال

 • کپی صفحه اول دفترچه بیمه کودک 2 برگ
 • کپی صفحه اول دفترچه بیمه پدر و مادر 2 برگ
 • کپی صفحه اول شناسنامه کودک 2 برگ

2. بیماران 2 الی 118 سال

 • کپی صفحه اول دفترچه بیمه 2 برگ
 • کپی صفحه اول شناسنامه 2 برگ

3. خانم های بزرگسال مجرد

 • کپی صفحه اول دفترچه بیمه 2 برگ
 • کپی صفحه اول و دوم شناسنامه 2 برگ

4. آقایان و خانم های بزرگسال متأهل

 • کپی صفحه اول دفترچه بیمه 2 برگ
 • کپی کارت ملی 2 برگ

5. افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)

 • کپی کارت ملی 2 برگ
 • کپی کارت کمیته 2 برگ
 • کپی معرفی فرم ارجاع از کمیته امداد 2 برگ