برنامه متخصصین کلینیک ویژه مرکز

نوع تخصص

شیفت کاری

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

درمانگاه داخلی

صبح

دکتر هیچی   12-10

 دکتر عطایی    12 - 10

 

دکتر جویباری 13-10

    دکتر انوری        12-10

 

عصر

دکتر هیچی   20-16


دکتر هیچی    20 - 16 


دکتر هیچی       20-16

 

درمانگاه گوش و حلق و بینی (ENT)

صبح

دکتر فاضلی   10-8 دکتردهقان    12-10

دکتر فرشچی 12- 8

دکتر ایرانفر    12 - 8

دکتر عیوضی/ دکتر  اعتمادی 12 - 8 

دکتر فرشچیان   12- 8

 

عصر

دکتر عیوضی   20 - 18

دکتر عیوضی   20 - 18

دکتر عیوضی   20 - 18

دکتر عیوضی   20 - 18

   

درمانگاه  قلب

صبح

دکتر نوروزی   12 - 9

دکتر نوروزی
12 - 9

دکتر نوروزی   12 - 9

دکتر نوروزی
12 - 9

دکتر نوروزی   12 - 9

دکتر نوروزی    12 - 9

عصر

           

درمانگاه زنان

صبح

دکتر ویسی   12- 9

دکتر  ویسی   12- 9 

   

دکتر ویسی   12- 9

دکتر ویسی   12- 9

عصر

           

 درمانگاه چشم

صبح

دکتر ایدی زاده

دکتر رمضانی   12- 9

دکتر شیخی  دکتر خزایی
  
12- 9

دکتر آزادی    12- 9
دکتر آریایی تبار
10-12

دکتر امیدیان 10-8
دکتر رضایی  12-10
 

دکتر ایدی زاده

دکتر نادری        12- 9

 

عصر 20 -14

دکتر ایدی زاده   20 -14

دکترمبلغی
14-20

دکتر نادری     20 - 16

  دکتر  رمضانی   19- 16

 

 

 

 

درمانگاه پوست

صبح

دکتر کاوسی   12 - 8

دکتر نجفی     12 - 8

دکتر ابراهیمی   12 - 8

دکتر امیدوار   12 - 8

دکتر سلیمی       12 - 8

 

عصر

       

درمانگاه روان

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر 20 - 16

دکتر خانگی 

دکتر خانگی

دکتر  خانگی

دکتر خانگی

دکتر  خانگی

 

درمانگاه جراحی صبح دکتر فرهنگیان 10 - 8   دکتر لطفی       10 - 8   دکتر مرادی 10 - 8
 
 درمانگاه عفونی صبح 
   متخصص عفونی      
درمانگاه بیهوشی صبح/عصر متخصص بیهوشی عصر متخصص بیهوشی عصر متخصص بیهوشی عصر
متخصص بیهوشی عصر
متخصص بیهوشی عصر
متخصص بیهوشی صبح

درمانگاه نفرولوژی

صبح 13 - 11

دکتر اسدی    

 اپتومتری

صبح
خانم آقایی
خانم آقایی خانم آقایی
 خانم آقایی خانم آقایی
خانم آقایی
 عصر آقای نادری
 آقای نادری آقای نادری آقای نادری آقای نادری  
   

متخصصین بیهوشی

دکتر طلیعی و دکترچقازردی، متخصصین بیهوشی بیمارستان، عصرها ساعت 18-16 و پنج شنبه ها 13-11 بیماران آماده عمل بخش های بیمارستان را ویزیت می کنند.