برنامه متخصصین کلینیک ویژه مرکز

نوع تخصص

شیفت کاری

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

متخصص داخلی

صبح

د.عطایی 12-10

د. نوابی

د.شاه قلی

د. جویباری

د.انوری

-

عصر

-

د.شاه قلی

-

د.شاه قلی

-

-

متخصص ENT

صبح

د. امیری

د. فرشچی

د. ایرانفر

د. اعتمادی

د.کریمی(زوج)

د. فصیحی(فرد)

د. امیری

عصر

د. عیوضی

د. عیوضی

د. عیوضی

د. عیوضی

د. عیوضی

-

متخصص قلب

صبح

د. طاهرپور

 

د. طاهرپور

-

د. طاهرپور

-

عصر

-

د. طاهرپور

-

د. طاهرپور

-

-

متخصص زنان

صبح 14-11

د. ویسی 

د. ویسی 

د. ویسی

د. ویسی

د. ویسی

-

عصر

-

-

-

-

-

-

 متخصص چشم

صبح 12-8

رمضانی

د. شیخی

ایدی زاده

د. حیدری

د.امیدیان

د. آزادی

د.نادری

 

عصر 20-14

د. رمضانی

د. مبلغی 

د. رمضانی

د. مبلغی 

د. رمضانی

د. نادری

د. رمضانی

 

د.نادری

 

متخصص پوست

صبح 11-8

د.کاوسی 

د.امینی 

د.ابراهیمی

د.نجفی

د.سلیمی

-

عصر

-

-

-

-

د. نجفی

-

متخصص روانپزشکی

صبح

د. خانگی

د. الهی

د. خانگی

د. الهی

د. الهی

 

عصر 20-14

د. خانگی 

د. خانگی

د. خانگی

د. خانگی

د. خانگی

-

جراحیصبح 10-8 حاتمی  د.حاتمی 
 
نفرولوژیعصر 
د.اسدی
 د.اسدی   

 اپتومتری

صبح
خانم آقایی
خانم آقاییخانم آقایی
 خانم آقاییخانم آقایی
خانم آقایی
 عصرآقای نادری
 آقای نادریآقای نادریآقای نادریآقای نادری 

برنامه کلینیک ویژهبرنامه کلینیک ویژه