برنامه متخصصین کلینیک ویژه مرکز

نوع تخصص

شیفت کاری

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

درمانگاه داخلی

صبح

دکتر هیچی   12-10

 دکتر عطایی    12 - 10

 

دکتر جویباری 13-10

    دکتر انوری        12-10

 

عصر

دکتر هیچی   20-16


دکتر هیچی    20 - 16 


دکتر هیچی       20-16

 

درمانگاه گوش و حلق و بینی (ENT)

صبح

دکتر فاضلی   10-8 دکتردهقان    12-10

دکتر فرشچی 12- 8

دکتر ایرانفر    12 - 8

دکتر عیوضی/ دکتر  اعتمادی 12 - 8 

دکتر فرشچیان   12- 8

 

عصر

دکتر عیوضی   20 - 18

دکتر عیوضی   20 - 18

دکتر عیوضی   20 - 18

دکتر عیوضی   20 - 18

   

درمانگاه  قلب

صبح

دکتر گلشنی    12 - 9

دکتر عبدی  12 - 9

دکتر گلشنی    12 - 9

دکتر عبدی  12 - 9

دکتر گلشنی    12 - 9

دکتر گلشنی    12 - 9

عصر

         دکتر عبدی   18 - 16  

درمانگاه زنان

صبح

دکتر ویسی   12- 9

دکتر  ویسی   12- 9 

دکتر ویسی   12- 9

دکتر ویسی   12- 9

دکتر ویسی   12- 9

دکتر ویسی   12- 9

عصر

           

 درمانگاه چشم

صبح

دکتر ایدی زاده

دکتر رمضانی   12- 9

دکتر شیخی  دکتر رضایی   12- 9

دکتر آزادی    12- 9

دکتر امیدیان 10-8 دکتر آریایی تبار    دکتر خزایی   12-10 

دکتر ایدی زاده

دکتر نادری        12- 9

 

عصر 20 -14

دکتر ایدی زاده   20 -14

دکتر رضایی

دکتر مبلغی 

دکتر نادری     20 - 16

  دکتر  رمضانی   19- 16

 

 

 

 

درمانگاه پوست

صبح

دکتر کاوسی   12 - 8

دکتر نجفی     12 - 8

دکتر ابراهیمی   12 - 8

دکتر امیدوار   12 - 8

دکتر سلیمی       12 - 8

 

عصر

       

درمانگاه روان

صبح

 

 

 

 

 

 

عصر 20 - 16

دکتر خانگی 

دکتر خانگی

دکتر  خانگی

دکتر خانگی

دکتر  خانگی

 

درمانگاه جراحی صبح دکتر فرهنگیان 10 - 8   دکتر لطفی       10 - 8   دکتر مرادی 10 - 8
 
 درمانگاه عفونی صبح   متخصص عفونی
 متخصص عفونی   متخصص عفونی   متخصص عفونی   متخصص عفونی  
درمانگاه بیهوشی صبح/عصر متخصص بیهوشی عصر متخصص بیهوشی عصر متخصص بیهوشی عصر
متخصص بیهوشی عصر
متخصص بیهوشی عصر
متخصص بیهوشی صبح

درمانگاه نفرولوژی

صبح 13 - 11

دکتر اسدی    

 اپتومتری

صبح
خانم آقایی
خانم آقایی خانم آقایی
 خانم آقایی خانم آقایی
خانم آقایی
 عصر آقای نادری
 آقای نادری آقای نادری آقای نادری آقای نادری