دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / دفتر بهبود کیفیت

 

1
حاکمیت بالینی
جشنواره حاکمیت  بالینی

2
اعتبار بخشی  
1.سنج های اعتبار بخشی 
 
2.کتابچه های اعتبار بخشی 
1.برنامه استراتژیک 
2.برنامه عملیات مرکز 
3.کتابچه توجیهی بدو ورود 
4.کتابچه ایمنی و سلامت شغلی 
5.خط مشی بخش های درمانی و واحدهای مرکز

3
ایمنی بیمار     
1.استانداردهای الزامی ایمنی بیمار
2.کتابچه خط مشی ایمنی بیمار

4
کارگروه پیگیری و ارتقاء سلامت

5
آموزش به بیمار

6
کمیته های بیمارستانی