فرایند رسیدگی به شکایات در مرکز

 

 

شکایت از خدمات پزشکی در مرکز

 

شکایت از خدمات پرستاری در مرکز

 

شکایت از سایر پرسنل و خدمات عمومی در مرکز

                                                                                                          

 

اطلاع رسانی به پزشک مربوطه

 

انعکاس موضوع به پرستار مربوطه

 

 

انعکاس موضوع شکایت به مسئولین واحد ها

                                                                                                           

 

اطلاع رسانی به سرپرستار و رئیس بخش

 

انعکاس موضوع به سرپرستار بخش

 

 

انعکاس شکایت به واحد رسیدگی به شکایات و ارتباط با مشتریان

                                                                                             

اطلاع رسانی به واحد رسیدگی به شکایات و ارتباط با مشتریان

 

انعکاس موضوع به دفترپرستاری

 

 

انعکاس موضوع به مدیریت محترم جهت تصمیم گیری

                       

مطرح نمودن موضوع با مدیر عامل محترم مرکز جهت اخذ تصمیم نهائی