واحد بهداشت محیط در قسمت امور اداری بیمارستان واقع شده است که مسئول این واحد یک نفر  کارشناس بهداشت محیط می باشد.

مسئول واحد: سمیرا اکباتان- کارشناس بهداشت محیط

از جمله فعالیت های این واحد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1-    نمونه برداری آب به صورت ماهیانه از بخش ها و واحدهای بیمارستان به منظور کنترل آلودگی.

2-    تدوین برنامه آموزشی  جهت پرسنل خدمات، کمک بهیاران و رابطین کنترل کیفیت، کارکنان و مراجعین و کارآموزان.

3-    تهیه چک لیست نظافتی و کنترل اداری بخشها.

4-    اندازه گیری کلر آب مصرفی بیمارستان به صورت روزانه و ثبت آن در دفتر.

5-    مدیریت پسماندهای بیمارستانی  از مبدا تا ایستگاه موقت نگهداری (نظارت و كنترل برای تفکیک جمع آوری به محل دفع مواد زائد).

6-     برنامه ریزی و مدیریت کشت های محیطی در بیمارستان.

7-    کنترل کلیه محلولهای ضد عفونی کننده از زمان ورود به بیمارستان تا مصرف آن در بخشها.

8-    مدیریت و برنامه ریزی جهت سم پاشی و مصرف سموم مورد تأیید وزارت بهداشت.

9-    همکاری با سازمانهای ذیربط.

10-  جمع آوری، تنظیم، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمارهای مورد نیاز بهداشت محیط قسمت های مختلف بیمارستان.

11-  شناخت، دسته بندی و تعیین اولویت ها و نیازهای بهداشت محیطی بیمارستانی.

12- مطالعه و تحقیق در زمینه مسائل بهداشت محیط بیمارستان .

13- انتخاب و پیشنهاد روش های جدید کاربردی در جهت برنامه ریزی و ارتقاء کمی و کیفی وضعیت بهداشت محیط بیمارستان.

14- تشکیل و شرکت در جلسات و کمیته های علمی، تخصصی، اجرایی بهداشت محیط و کنترل عفونت بیمارستانی و پیگیری مصوبات آن در حیطه وظایف.

15- انجام بازدید و نظارت مستمر و روزانه برابر مقررات بر حسب ضرورت از بخشها- آشپزخانه- انبار – سردخانه مواد غذایی- رختشویخانه- جایگاه موقت و غیره.

16- پیگیری رفع نواقص بهداشت محیط از طریق مسئولین قسمت های ذیربط.

17- برنامه ریزی و نظارت در جهت مبارزه با حشرات و  جوندگان .

18- برنامه ریزی و پیگیری بهسازی محیط بیمارستان.

19- نظارت بر امر کنترل سلامت کارکنان ( اخذ کارت بهداشتی قسمت آشپزخانه، رختشویخانه، آبدارخانه و فروشگاه)  .

20- تهیه گزارش مشکلات بهداشت محیطی به عنوان مسئولین ذیربط بیمارستان و انعکاس آن از طریق مسئولین مذکور به مراجع بالاتر.

21- نظارت و کنترل و پیگیری مسائل بهداشت محیط محدوده اطراف بیمارستان با هماهنگی مرکز بهداشت منطقه.

نمودارهای مقایسه درصد کشت منفی و مقایسه نتایج کشت مرکز