دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / کلینیک فوق تخصصی لیزیک