حاکمیت بالینی

اثربخشی

تعریف حاکمیت بالینی تعامل با بیمار
 استفاده از اطلاعات چارت  آموزش1
 مدیریت کارکنان   مدیریت خطر

 ممیزی بالینی