کمیته برنامه ریزی آموزشی

LOGO

 • هدف کلی واحد:

           ارتقاء کیفیت آموزش در تمامی سطوح رشته های گروه علوم پزشکی

 • شرح وظایف:
  - بررسی نحوه اجرای طرح درس استاد در کلاس توسط دانشجویان
  - بازنگری کارنامه آموزشی اعضاء هیات علمی پایه
  - تهیه و تدوین شیوه نامه جهت دسترسی به موقع اعضای هیات علمی دانشگاه در سایت مرکز مطالعات و توسعه
  - بروز نمودن سایت واحد برنامه ریزی آموزشی جهت اساتید
  - ارائه مشاوره های علمی در زمینه تدوین طرح درس
  - نظارت بر فعالیت های آموزشی مبتنی بر اهداف آموزشی
  - مشارکت در تدوین اهداف گروه های آموزشی بالینی و پایه
  - مشارکت در تدوین Lesson planهیات علمی
  - نظارت و مشارکت در تهیه برنامه های آموزشی
  - نیازسنجی و بازنگری برنامه های آموزشی
  - مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک مرکز مطالعات و توسعه
  - آموزش اصول طراحی طرح درس و طرح دوره به اساتید
  - نظارت بر فعالیت های آموزشی دانشکده ها
  - توانمند نمودن اعضای هیات علمی در زمینه های مرتبط با واحد برنامه ریزی آموزشی
  - بازنگری Course plan کلیه گروه های آموزشی و مشارکت در تهیه و تدوین برنامه های آموزشی
  - مشارکت در بررسی وضعیت موجود دانشکده ها براساس استانداردهای اعتبار بخشی برنامه های آموزشی
  - ثبت اطلاعات و مستندات برنامه های آموزشی بالینی و پایه
  - بازنگری سرفصل دروس کلیه رشته ها در دانشگاه در صورت امکان
  - مشارکت در تهیه معیارهای رتبه بندی برنامه های آموزشی دانشکده ها
  - ایجاد انگیزه و نگرش لازم جهت مشارکت هرچه بیشتر اعضای هیات علمی در تهیه طرح درس و طرح دوره از طریق نیازسنجی شرکت در کارگاه های مرتبط
  - نظارت در بازخورد اقدامات اصلاحی پس از بازنگری برنامه های آموزشی
  - پیگیری تکمیل طرح درس توسط اساتید و بازخورد نتایج به صورت محرمانه
  - تلاش در جهت ارتقاء معیارهای رتبه بندی مرکز توسعه بر اساس معیارهای وزارتخانه
  - تهیه و تدوین طرح دوره گروههای آموزشی بالینی شامل کارآموزان و کارورزان و دستیاران
  - تهیه و تدوین پرسشنامه طرح دوره گروههای آموزشی بالینی شامل کارورزان و کارآموزان و کاروزان و دستیاران
  فعالیتهای واحد
  - تهیه چک لیست امتیازدهی به طرح درس ها
  - تشکیل جلسات واحد مربوطه با حضور معاونین و مسئولین دفاتر توسعه دانشکده ها
  - تدوین فرم ارزیابی نحوه اجرای طرح درس (توسط دانشجو) و اجرای آن
  - بررسی ، داوری و بازنگری طرح درس ها کلیه اساتید دانشگاه و بازخورد به آنها
  - بررسی ، داوری و بازنگری و تصویب طرح دوره کلیه اساتید دانشگاه وبازخورد به آنها
  - کوریکولوم فرم بازنگری سرفصل کوریکولوم وارسال آن به گروههای آموزشی دانشگاه جهت های لازم
  - تدوین زمان آموزش اعضای هیئت علمی با کمک واحد ارزشیابی مرکز
  - تهیه قوانین و مقررات ، تدوین ، ارسال و امتیازات طرح درس

 

 • برنامه های آتی واحد برنامه ریزی آموزشی
  1- بازنگری کوریکولوم
  2- بازنگری کارنامه آموزشی اعضای هیات علمی
  3- تهیه قوانی جدید و تدوین ، داوری و امتیازدهی طرح درسها
  4- تهیه قوانین جدید و تدوین ، داوری ، امتیاز دهی طرح دوره ها
  5- تغییر در نحوه اجرای ، قوانین و فرم ارزیابی نحوه طرح درس (توسط دانشجو)
  6- ارتقای اعضای هیات علمی جدیدالورود با هدف بالا بردن توان آنان در تهیه و تدوین طرح دوره مطابق با نیازهای واحد برنامه ریزی آموزشی
  7- نظارت برروند برنامه ریزی ، بازنگری و ارزشیابی برنامه های آموزشی مطابق با استانداردها
  کمیته برنامه ریزی آموزشی اعضا