واحد مددکاری:

نام و نام خانوادگی مسئول واحد: وحید ابوالفتحی
مکان: طبقه همکف ساختمان اداری
تعداد: 1 نفر
خدمات واحد مددکاری:
1- تخفیف هزینه های درمانی بیماران ( بستری سرپایی)
2- هماهنگی با تیم درمان
هماهنگی با پزشکان و پذیرش بیمارستان در ارتباط با معرفی بیماران ارجاعی از ارگانهای دیگر شامل ویزیت و بستری.
3- اطلاع رسانی
- آگاه نمودن بیماران و همراهان از امکانات موجود جهت رفع مشکل هزینه ای درمان مانند استفاده از بیمه ایرانیان در حین بستری برای بیماران فاقد بیمه
- بیمه دانش آموزی برای بیماران دانش آموزی که دچار حوادث می گردند
- استفاده از بیمه های مکمل
 - بیمه تصادف
 4- راهنمایی و مکاتبه با ارگانهای حمایتی دولتی و غیر دولتی در رابطه با بیماران بی بضاعت بستری که کماکان پس از اعمال تخفیف بیمارستان و مشارکت بیمار در پرداخت مشکل هزینه درمان آنها باقی است.
 5- تحقیق و بررسی در زمینه شناخت مشکلات اجتماعی- اقتصادی بیماران و اطلاع رسانی به مقامات ذیربط جهت رفع مشکلات .
 6- ارتباط با موسسات درمانی، بهداشتی، آموزشی، اجتماعی، انتظامی و قضایی در رابطه با انتقال بیماران بی سرپرست که قادر به نگهداری از خود نمی باشند به آسایشگاه و انتقال اجساد فاقد همراه و مجهول الهویه به پزشکی قانونی.
 7- مشارکت در کمیته گروی بیمارستان شامل ریاست بیمارستان- مسئول واحد درآمد و مسئول مددکاری در رابطه با گرفتن ضمانت از بیماران که قادر به تسویه حساب نمی باشند که این روند موجب خالی شدن تخت بیمارستان، عدم افزایش هزینه بیماران و ایجاد فرصت به بیماران جهت تهیه هزینه می باشد.
 8- خدمات مشاوره ای به بیماران نیازمند بخشهای سوختگی و مسمومیت از طریق روانشناس و مددکاری
یکی از مهمترین وظایفی که گاهی بیشترین وقت مددکاری را می گیرد بررسی وضعیت مالی بیماران و حل مشکل هزینه ای درمان بیماران با توجه به بررسی های کارشناسانه در مورد وضعیت اقتصادی - اجتماعی بیماران از طریق مصاحبه، مشاهده و گرفتن استعلام از وضعیت اقتصادی - اجتماعی بیمار از ارگانهای حمایتی جامعه مانند سازمان بهزیستی و کمیته امداد و با توجه به مقررات بیمارستان صورت می گیرد.