کمیته اسناد و مدارک پزشکی (پذیرش و ترخیص)

اعضای کمیته

دکتر جویباری

ریاست مرکز

آقای ناصری

مدیر مرکز

خانم رضایی                  

مدیر خدمات پرستاری مرکز

خانم سلیمی نیا           

مسئول بایگانی پزشکی مرکز

آقای اکبری

مسئول درآمد مرکز

خانم ملکی                       

کارشناس مدارک پزشکی و دبیر کمیته

خانم اخویان

کارشناس مدارک پزشکی

آقای امینی 

مسئول پیگیری پرونده

آقای باطن گل 

مسئول نگهداشت

 

اهداف و وظایف کمیته

  •  برای احراز کیفیت مطلوب در ارائه خدمات بیمارستانی یک سیستم خوب و معتبر اطلاعات و آمار ضروری است. وجود کمیته ای تحت این عنوان به این هدف کمک می نماید. پرونده های پزشکی احتمالا مفید ترین منبع رای ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده بشمار میروند.
  • از مسائل حائز اهمیت پرونده های بیمارستانی، امکان انجام مطالعات هم زمان و گذشته نگر می باشد. ابعاد آموزشی و پژوهشی و پیگیری نتایج درمانهای انجام شده در همین سطح قابل انجام است.
  • استفاده های قانونی و جنبه های حقوقی مدارک پزشکی از دیگر مسائل مهم قابل تاکید در بحث آمار و مدارک پزشکی بشمار می رود. 
  •  موضوع پرونده نویسی و نحوه نگارش داده های پزشکی و درمانی بیماران در زمره مهمترین مسائلی است که باید روند منطقی و مطلوب داشته باشد و در سطح این کمیته نیز مورد بررسی و نظارت دائمی قرار داشته باشد.
  • اندازه گیری و برنامه ریزی اصلاحی در ارتباط با شاخص های مرتبط با کمیته ( زمان پذیرش بستری-سرپایی، زمان ترخیص بستری-سرپایی، طول اقامت، اشغال تخت، بازدهی تخت، متوسط اقامت، فاصله تعویض تخت، درصد صحت پرونده های پزشکی به تفکیک بخش) 
  • هدایت و همکاری در جهت اجرای پروژه بهبود مرتبط با کمیته