کمیته مرگ و میر و عوارض بیمارستانی

 

اعضای کمیته

 دکتر احمدی جویباری        

رئیس مرکز

 دکتر دانشگر فوق تخصص چشم و رئیس بخش چشم 

دکتر کرمی متین    

متخصص جراحی عمومی و رئیس بخش سوختگی

 دکتر نوابی                

متخصص داخلی و رئیس بخش داخلی

دکتر عیوضی        

متخصص گوش و حلق و بینی و رئیس بخش گوش و حلق و بینی
دکتر سپهر آرا متخصص جراحی عمومی و رئیس بخش جراحی 

 دکتر انوری            

متخصص داخلی و رئیس بخش اورژانس

دکتر بابک صیاد                      

متخصص عفونی و رئیس بخش عفونی

دکتر نوری

دکتر داروساز

محمد آذریار  دبیر کمیته

 

اهداف و وظایف کمیته

 • بررسی منظم همه موارد مرگ و میر
 • بررسی دوره ای عوارض
 • پیگیری موارد قانونی
 • تهیه گزارشات کارشناسی برای ارسال بطور محرمانه به دانشگاه
 • تهیه پاسخ مورد نیاز مراجع قانونی
 • برخورد با مواردی که قصور یا تقصیر اتفاق افتاده است در حدود اختیارات بیمارستان
 • اتخاذ تدابیر به منظور کاهش عوارض مرگ و میر در بیمارستان
 • بررسی علل مرگ در بیمارستان
 • برگزاری کنفرانس های مورتالیته و موربیدیته در سطح بیمارستان
 • اندازه گیری و برنانه ریزی اصلاحی در ارتباط با شاخص های مرتبط با کمیته (درصد مرگ و میر، تعداد CPR ، تعداد بیمار فوت شده قبل از 24 ساعت)
 • هدایت و همکاری در جهت اجرای پروژه بهبود مرتبط با کمیته