کمیته تخصصی سیستم نظام پیشنهادات

 

 

اعضای کمیته

 رئیس کمیته 

 آقای دکتر جویباری

 دبیر کمیته

خانم مرآتی

تعداد اعضای پزشک عضو کمیته

یک نفر

تعداد پرسنل عضو کمیته

7 نفر

 

اهداف و وظایف کمیته 

· عنایت به کرامت انسانی و ایجاد زمینه های لازم برای توسعه تفکر و تعقل کارکنان

· ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت کلیه کارکنان در حل مشکلات

· بهبود مستمر استانداردهای کاری

· تقویت حس مسئولیت، اعتماد به نفس و انگیزه در کارکنان

· ارتقاء سطح کارایی و بهره وری کارکنان

· همسو سازی اهداف کارکنان و سازمان

· ارتقاء کیفیت زندگی و نشاط روحی