کمیته بهداشت و کنترل عفونت

 

اعضای کمیته

آقای دکتر جویباری

ریاست مرکز

آقای ناصری                    

مدیر مرکز

خانم مرادی                    

سوپروایزر بالینی مرکز

خانم رضایی                   

مدیر خدمات پرستاری مرکز

خانم افکاری      

سوپروایزر عصر و شب

     

 

خانم مظفری               

سوپروایزرآموزشی

خانم سال افزون                    

سرپرستار بخش گوش و حلق و بینی 

خانم بابا میری                 

سرپرستار بخش مراقبتهای ویژه

آقای عزیزی                     

سرپرستار بخش اورژانس

خانم زرگوش             

سرپرستار بخش سوختگی

خانم دریانوش                

پرستار کنترل عفونت

خانم زین العابدینی        

سرپرستار درمانگاه چشم

خانم خسروی               

سرپرستار بخش عفونی

خانم صفری                 

سرپرستار بخش داخلی

آقای شهبازی                

سرپرستار بخش چشم

خانم ابوالمعالی              

سرپرستار درمانگاه تخصصی

آقای امامی               

سرپرستار اتاق عمل

خانم خواجوی             

مسئول رادیولوژی

آقای فضائلی           

مسئول آزمایشگاه

 اهداف و وظایف کمیته

 • نظارت بر بهداشت محیط بیمارستان
 • نظارت بر بهداشت فردی و نظافت کارکنان
 • بررسی عفونتهای بیمارستانی بصورت روتین، شامل کنترل Cross infection در اتاق عمل، بخشها، آزمایشگاهها، بانک خون و سایر محیطهای درمانی و ...
 • تضمین و کنترل انجام صحیح ضد عفونی محیطهای بیمارستانی طبق استانداردهای موجود اشعه گذاری و سترونی اتاقهای عمل و بخشهای ایزوله و سایر اماکن مود نیاز
 • بررسی صحیح انجام شده روشهای استرلیزاسیون و آماده نمودن پکها (بسته بندی ستهای اتاق عمل و ...) توسط واحد سی اس آر تضمین و کنترل انجام صحیح ضد عفونی وسایل بیماران طبق استانداردهای موجود
 • نظارت بر انجام صحیح امحاء البسه و وسایل آلوده بیماران در مورد لزوم
 • نظارت بر نحوه جدا سازی و دفع بهداشتی زباله ها
 • انجام کشتهای ادواری از محیطهای درمانی، البسه و وسایل بیماران و ...
 • نظارت و پیگیری نحوه مراقبتهای پزشکی و پرستاری از بیماران عفونی
 • تشخیص وضعیت عفونت های بیمارستانی، بررسی مستمر میکروارگانیسمهای موجود و بررسی حساسیت و مقاومت این ارگانیسمها در مقابل داروهای آنتی میکرو بیال ایجاد تدابیر لازم جهت عدم گسترش عفونت بیمارستانی (بویژه استفاده نا بجا از داروهای آنتی میکروبیال)
 • آموزش بهداشت و آموزش نحوه دفع بهداشتی زباله ها به پرستاران و پرسنل و کارکنان
 • انجام واکسیناسیون های ضروری برای کلیه پرسنل
 • آموزش نحوه تماس و حفاظت در مقابل ابتلا به بیماریهای مسری، بویژه ویروسها و تامین وسایل محافظتی مورد نیاز و نظارت بر استفاده الزامی از این وسایل
 • نظارت بر اجرای دقیق مقررات مربوط به نگهداری، شستشو و ذخیره سازی و توزیع صحیح بهداشتی پارچه، ملحفه، البسه، گان و شان و ...
 • نظارت بر تفکیک اشیا پارچه ای عفونی از غیر عفونی
 • نظارت بر خرید، دوخت، نگهداری، تعویض و چایگزینی بموقع و مستمر پارچه، ملحفه، البسه، گان، شان و ...
 • نظارت بر نحوه استفاده صحیح و بمقدار مجاز از موارد مجاز ضد عفونی کننده و شوینده توسط پرسنل مربوطه و ارائه آموزشهای لازم به ایشان
 • نظارت بر نحوه استفاده صحیح از ماشینهای موجود در واحد لاندری (رختشویخانه) و روش نگهداری از این ماشینها
 • درج دستورالعمل های لازم بصورت خوانا ارائه آموزشهای مورد نیاز به پرسنل مسئول این دستگاهها
 • مراقبت و تضمین اجرای ضوابط ایمنی پرسنل و سایرین در واحد فوق و انجام معاینات فصلی پرسنل لاندری و خیاط خانه و تهیه کارت بهداشتی برای ایشان
 • اندازه گیری و برنامه ریزی اصلاحی شاخص ها مرتبط با کنترل عفونت (تعداد عفونت زخم جراحی، تعداد عفونت تنفسی، تعداد عفونت ادراری، تعداد موارد فلبیت، تعداد عفونت های انواع دسترسی های عروقی، درصد عفونت بیمارستانی)
 • هدایت و همکاری در جهت اجرای پروژه بهبود مرتبط با کمیته