کمیته دارو و درمان

اعضای کمیته

آقای دکتر احمدی جویباری         

رئیس مرکز(مدیر عامل)

آقای دکتر کرمی متین        

متخصص جراحی عمومی

خانم دکترانوری                

متخصص داخلی

آقای دکتر نوری           

دبیر کمیته

آقای آذریار                    

مسئول حاکمیت بالینی

 

اهداف و وظایف کمیته 

  • بررسی عوارض دارویی بیمارستانی
  • معرفی داروهای جدید و عوارض دارویی
  • آموزش نحوه استفاده از داروهای تزریقی و آنتی بیوتیکی جدید.
  • انتخاب آنتی بیوتیک بر اساس نوع شرکت سازنده جهت خرید.