کمیته تغذیه و رژیمهای درمانی

اعضای کمیته

آقای ناصری                    

مدیر مرکز

خانم رضایی                   

مدیر خدمات پرستاری مرکز

خانم نادری                

کارشناس تغذیه

خانم مرادی                   

کارشناس تغذیه

آقای  ربانی                                          

 پیمانکار آشپزخانه

خانم مرآتی               

کارشناس امور بیمارستان 

 

اهداف و وظایف کمیته

 • بررسی و مطالعه در مورد میزان نیاز به انواع مواد غذایی (اعم از غذاهای رژیمی و سایر غذاها) از نظر کمی و کیفی، در سطح بیمارستان
 • تهیه برنامه منسجم برای تهیه مواد اولیه غذایی یا غذاهای آماده از منابع استاندارد و یا تضمین کیفیت، در چارچوب بودجه و سایر مقررات بیمارستان، نظارت بر حمل بهداشتی در محل ها و درجه حرارت مطمئن
 • نظارت مستمر بر نحوه تهیه، آماده سازی، طبخ، نگهداری، انتقال و توزیع و پذیرایی مواد غذایی در بیمارستان
 • اعمال برنامه های کنترل کیفی غذا
 • کمک به تهیه برنامه غذایی روزانه بیماران، بویژه بیماران مصرف کننده غذاهای رژیمی، بصورتی که کالری روزانه مورد نیاز به بهترین وجه تامین گردد. اعمال تنوع غذایی بر حسب فصول سال
 • نظارت بر تهیه و استفاده صحیح و بجا از مواد و پودرهای Enteral Feeding و سرمهای مورد نیاز جهت تغذیه وریدی، بمنظور استفاده در بیمارانی که امکان استفاده از تغذیه عادی ندارند.
 • ارزیابی رضایت بیماران از کیفیت غذا
 • آموزش کارکنان بخش تغذیه بمنظور مراعات موازین بهداشت فردی، بهداشت محیط، مقررات غذایی و دستورالعمل بهداشت کار در آشپزخانه و سایر اماکن بیمارستان
 • نظارت بر تعویض به موقع وسایل پخت، ظروف مستعمل و غیر بهداشتی
 • پیشنهاد در جهت تهیه غذای سالم و مناسب برای پرسنل
 • تهیه و کنترل شناسنامه بهداشتی مشتمل بر گواهی صحت مزاج و عدم ابتلا به بیماری های واگیر دار و مسری، برای کلیه مامورین امور تغذیه بیمارستان و انجام ادواری آزمایشات ضروری برای تایید سلامت ایشان
 • تهیه گزارش سالیانه از وضعیت امور تغذیه در بیمارستان
 • اندازه گیری و برنانمه ریزی اصلاحی شاخص های مرتبط با تغذیه (درصد مقایسه دریافتی با نیاز بیماران، درصد نسبت مشاوره به بیماران بستری و سرپایی، درصد رضایت بیماران از غذا)
 • هدایت و همکاری در جهت اجرای پروژه بهبود مرتبط با کمیته