کمیته تعالی EFQM)   )

 

اعضای کمیته

رئیس

آقای ناصری – مدیر مرکز

مدیرتعالی

خانم رضایی – مدیر خدمات پرستاری

دبیر

خانم مرآتی – کارشناس امور بیمارستانی

تعداد اعضای پزشک عضو کمیته

4  نفر پزشک

تعداد پرسنل عضو کمیته

37 نفر پرسنل

 

اهداف و وظایف کمیته :

  • بررسی SWOT سازمان و استخراج نتایج
  • برنامه ریزی بر اساس نتایج استخراج شده
  • ارائه پیشنهادات اصلاحی و راهکارهای عملی بمنظور ارتقاء مستمر کیفیت
  • تعیین الویت پروژه های بهبود
  • بررسی گزارشات سالیانه کلیه کمیته ها و تعیین وظایف و مسئولیتهای آنان
  • بازنگری بیانیه های اصلی سازمان
  • برنامه ریزی جهت اهداف استراتژیک سازمان
  • تعیین مسیر سازمان بر اساس نکات کلیدی مدل EFQM (شامل نتیجه گرایی - مشتری مداری - رهبری و ثبات در مقاصد - مدیریت بر اساس فرآیند ها و واقعیت ها - مشارکت و توسعه کارکنان - یادگیری، نوع آوری و بهبود مستمر – توسعه شراکت ها - مسئولیت اجتماعی سازمان)
  • تصمیم گیری نهایی در شورای ارزشیابی دانشگاه
  • برنامه ریزی و هدایت سازمان بمنظور بهبود مستمر در سفر بسوی تعالی سازمان و کسب ارتقای 10% در نمرات اخذ شده بر طبق مدل EFQM بشکل سالانه