کمیته مشکلات پرستاری

اعضای کمیته 

دکتر جویباری ریاست مرکز خانم زرگوش سرپرستار بخش سوختگی 
آقای ناصری مدیر مرکز خانم صفری سرپرستار بخش داخلی  
خانم رضایی مدیر خدمات پرستاری مرکز خانم زین العابدینی مسئول درمانگاه چشم 
خانم مرادی سوپروایزر بالینی مرکز خانم ابوالمعالی  سرپرستار درمانگاه تخصصی
خانم مظفری سوپر وایز آموزشی خانم خواجوی مسئول واحد رادیولوژی
آقای عزیزی سرپرستار بخش اورژانس آقای آذر مسئول واحد سی تی اسکن
خانم سال افزون  سرپرستار بخش گوش و حلق و بینی  آقای فضائلی مسئول آزمایشگاه
خانم بابا میری سرپرستار بخش مراقبتهای ویژه آقای آذریار نماینده آموزش ومسئول حاکمیت بالینی مرکز 
خانم اختیاری سرپرستار اتاق عمل آقای همتی مسئول واحد امور مالی
خانم خسروی سرپرستار بخش عفونی  آقای باطن گل مسئول واحد نگهداشت
خانم دریانوش پرستار کنترل عفونت آقای اکبری مسئول واحد درآمد
آقای یعقوبی سرپرستار بخش دیالیز مهندس امیری  مسئول فن آوری اطلاعات
آقای شهبازی سرپرستار بخش چشم    

  اهداف و وظایف کمیته 

 •     نظارت در تنظیم برنامه کادر پزشکی در شیفتهای مختلف.
 •    نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزش بالینی دانشجویان پرستاری و بهیاری و مامائی و رسیدگی به مشکلات دانشجویان ( در مراکز مربوطه ) .
 •   برنامه ریزی و نظارت در خصوص بهبود مستمر کیفیت مراقبت پرستاری.
 •  نظارت بر حسن ارائه آموزشهای مورد نیاز بیماران.
 •  نظارت بر اقدامات و وظایف پرستاری در خصوص بهبودی بیمار و پیشگیری از عوارض قابل اجتناب.
 •   بررسی اتفاقاتی که برای بیمار رخ داده است، مانند افتادن کودک از روی تخت، ابتلای بیمار به زخم بستر، حوادث سوختگی، بروز ترومبوفلبیت ناشی از عدم دقت کافی در زمان تزریقات، اشتباد هر دوزاژ یا نوع دارو، عدم مراعات زمانبندی نسبت به تجویز داورها، کم توجهی یا بی توجهی به نیازهای بیماران، عدم مراعات کافی شئون و احترامات بیماران، ترک غیر موجه محل خدمت و عدم حضور فیزیکی تمام وقت در شیفت مربوطه ( بدون تعیین جانشین) به هر دلیل و ... .
 •   بررسی استفاده نامناسب یا بیش از حد از وسائل، اشیاء یک بار مصرف، داروها و ... و ارائه راه حلهای مناسب برای کنترل این امر.
 • ارائه پیشنهاد به منظور تشویق پرسنل وظیفه شناس و لایق و پیشنهاد توبیخ برای پرسنل که مرتکب قصور یا تقصیر در انجام وظیفه شده اند.
 •   ارزیابی سالانه از اقدامات پرستاری و تهیه و انتشار گزارش مربوطه.
 • برنامه ریزی در خصوص آموزش مسائل جدید به پرستاران و تهیه مقدمات مشارکت موثر پرستاران در برنامه های باز آموزی، نوآموزی و آموزش مداوم و کنفرانس های پرستاری.
 •  بررسی راههای عملی و اجرائی برای حل مشکلات و بهبود شرایط رفاهی.
 •  بررسی رضایت پرستاران به منظور ارزیابی تغییرات سازمانی، سیاست ها و خط مشی ها. 
 •   بررسی رضایت بیماران از ارائه خدمات پرستاری.