جمعه، ۱ بهمن ۱۳۹۵, ۰۲:۵۴
جستجو
 
Email

 e-mail

کمیته مالی

 

اعضای کمیته

آقای دکتر احمدی جویباری 

ریاست مرکز

آقای ناصری                    

مدیر مرکز

خانم رضایی                   

مدیر خدمات پرستاری مرکز

خانم مرادی                    

سوپروایزر بالینی مرکز

خانم مظفری                 

سوپروایزرآموزشی

آقای اکبری

مسئول واحد درآمد

خانم مرآتی               

کارشناس امور بیمارستان 

آقای همتی رئیس امور مالی

اهداف و وظایف کمیته 

 • نظارت بر وجود مستندات پرونده بیماران بستری و سرپایی
 • بررسی نواقص پرونده ها
 • اعمال برنامه های کننترلی بر رفع نواقص پرونده ها
 • نظارت و کنترل بر صحت و درستی مندرجات پرونده بیماران
 • اندازه گیری و ارزیابی کسورات سازمانهای بیمه گر در بررسی پرونده ها
 • نظارت و کنترل بر کاهش میزان کسورات سازمانهای بیمه گر
 • اندازه گیری و برنامه ریزی اصلاحی در ارتباط با شاخص های مرتبط با کمیته ( میزان درآمد به تفکیک واحد، میزان هزینه به تفکیک واحد، میزان کسورات به تفکیک واحد، تعداد سیستمهای مالی، میزان درآمد ناشی از کمک های مالی)
 • ایجاد سیستم نرم افزاری یکپارچه مالی با تراز مالی
 • ارائه گزارش های متنوع مالی On-Line
 • ایجاد سیستم نرم افزاری قیمت تمام شده
 • هدایت و همکاری در جهت اجرای پروژه بهبود مرتبط

 

اهداف و وظایف کمیته