کمیته تحولات اداری

اعضای کمیته

رئیس کمیته 

آقای ناصری – مدیر مرکز

دبیر کمیته

خانم کاظمی – مسئول کارگزینی

تعداد اعضای کمیته

10 نفر

 اهداف و وظایف کمیته

  • تعریف برنامه هماهنگ جهت  تغییرات بنیادی در استراتژی، ساختار، سیستم های عملیاتی ، توانمندی ها و فرهنگ سازمان می باشد.
  • تدوین برنامه هایی جهت تغییر فرهنگ سازمانی به سوی سه اصل ذیل:
  • تغییر و تحول باید ایجاد شود.
  • ما باید این تغییر و تحول را ایجاد کنیم. ( دیگران ممکن است راهنمایی کنند، اما مسوؤلیت با ما است).
  • ما می توانیم تغییر را بوجود آوریم. ( عادت ها را خودمان ایجاد کرده ایم، پس خودمان هم می توانیم آن را تغییر دهیم)