کمیته نظارت و ارزشیابی درونی بیمارستان

 

اعضای کمیته

آقای دکتر احمدی جویباری

ریاست مرکز

آقای دکتر کرمی متین       

متخصص جراحی عمومی

آقای ناصری                    

مدیر مرکز

خانم مرادی                    

سوپروایزر بالینی مرکز

خانم رضایی                    

مدیر خدمات پرستاری مرکز

خانم افکاری                   

سوپروایزر عصر و شب

                     

سوپروایزر عصر و شب

        

سوپروایزر بالینی مرکز

خانم مظفری             

سوپروایزرآموزشی