کمیته رعایت اخلاق و موازین شرعی

رئیس کمیتهدکتر رضا کرمی متینمتخصص جراحی عمومی و گرانت پوستی 
 دبیر کمیته فاطمه صادقیمسئول حقوق گیرنده خدمت      

 

 اعضای کمیته
دکتر تورج احمدی جویباری رئیس مرکز 
حمید ناصریمدیر مرکز
 مهین مرادیمترون
محمد آذریارمسئول دفتر بهبود 
 رضا مرادیمددکاری 
حاج آقا حسن الماسیروحانی مرکز 

 اهداف و وظایف کمیته :

  • این کمیته جهت ارائه رهیافت های لازم در زمینه نحوه استفاده مطلوب از یافته های علوم تجربی و امکانات تشخیصی درمانی و مراعات ارزشهای متعالی اسلامی در امور پزشکی تشکیل می گردد و زمینه ساز اعتماد متقابل بین جامعه پزشکی و مردم و مراجعین به بیمارستان می باشد.
  • همه پرسنل بیمارستان باید به نحو مقتضی از تصمیم های  غیر محرمانه و راهنمایی های کمیته اخلاق پزشکی مطلع گردند.
  •  تصمیمات و تذکرات مربوطه به افراد خاص باید با حفظ شئون و احترامات ایشان بطور محرمانه فقط به خودشان منعکس گردد. جنبه های تشویقی قابل اعلان عمومی خواهند بود.
  • اندازه گیری و برنامه ریزی اصلاحی در ارتباط با شاخص های مرتبط با کمیته (تعداد اقدامات فرهنگی-اخلاقی بکار گرفته شده برای کارکنان)

 

اهداف و وظایف کمیته