کمیته برنامه ریزی استراتژیک

اعضای کمیته

رئیس کمیته 

آقای ناصری

دبیر کمیته

خانم مرآتی

تعداد اعضای کمیته

25 نفر

 

اهداف و وظایف کمیته

تدوین ، بازنگری و بازبینی برنامه مدیریت استراتژیک