تعدادمسئول بخش
مدیر گروه داخلی
تخت فعال 
پزشک
پرستار
کمک بهیار
 خدماتمنشی
31416531pic 7
pic 5
شهین صفریدکتر نوابی

 

پزشکان بخش

دکتر جویباریدکتر انوریدکتر شاه قلی

  

بخش داخلی بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه در طبقه سوم بیمارستان قرار دارد. این مرکز آموزشی می باشد و دارای 21 تخت می باشد . بیمارانی که در این بخش بستری می شوند شامل بیماران داخلی مانند DVI – آسم-  - GPDD.MCHFRF – پنومونی- دیابتی- GIB – رکتوراژی- لوپوس- بهجت – انواع آنمی و غیره می باشد .

 پذیرش بیماران به صورت زیر می باشد:
 1- بیمار به اورژانس مراجعه کرده، بعد از Stable شدن به بخش منتقل می شوند.
 2- بیمار بعد از Stable شدن از ICU به بخش منتقل می شوند
 3- بیمار از بیمارستان ها و بخش های دیگر پس از مشاوره و پذیرش از پزشک داخلی به بخش داخلی منتقل می شود.
 4- بیمار پس از مراجعه به مطب پزشکان داخلی با دستور بستری به پذیرش مراجعه کرده و بعد از تشکیل پرونده در بخش بستری می شود.
 این بخش دارای چهار پزشک تخصصی داخلی آقایان دکتر جعفر نوابی- دکتر تورج جویباری- دکتر قباد سلیمی و خانم دکتر بیتا انوری می باشند که روزانه جهت ویزیت بیماران تشریف می آورند. این پزشکان علاوه بر ویزیت بیماران بخش هفته ای یک روز در درمانگاه و آندوسکوپی، بیماران آن قسمت را معاینه و ویزیت می کنند.
 
برنامه آندوسکوپی درمانگاه پزشکان داخلی
 شنبه: خانم دکتر انوری
یکشنبه : خانم دکتر عطایی
دوشنبه: آقای دکتر جویباری
چهارشنبه: آقای دکتر نوابی
 پنج شنبه : به صورت چرخشی هستند