shk 
نام و نام خانوادگیشاهرخ کاظمی 
سابقه خدمت12 سال
مدارک تحصیلیکاردان هوشبری از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1379 
کارشناس پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1382 
کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1393 
فعالیت های پژوهشی و مقالات  بررسی رابطه بین صلاحیت بالینی و رضایت شغلی در بین پرستاران شاغل در بخش های ویژه بیمارستان های دولتی شهر کرمانشاه سال93-92 (پایان نامه) 
مقاله بررسی میزان صلاحیت بالینی پرستاران بخش های ویژه بیمارستان های دولتی شهر کرمانشاه