کمیته مالی

اعضای کمیته

آقای دکتر احمدی جویباری 

ریاست مرکز

آقای ناصری                    

مدیر مرکز

خانم رضایی                   

مدیر خدمات پرستاری مرکز

خانم مرادی                    

سوپروایزر بالینی مرکز

خانم مظفری                 

سوپروایزرآموزشی

آقای اکبری

مسئول واحد درآمد

خانم مرآتی               

کارشناس امور بیمارستان 

آقای همتی رئیس امور مالی

اهداف و وظایف کمیته 

 • نظارت بر وجود مستندات پرونده بیماران بستری و سرپایی
 • بررسی نواقص پرونده ها
 • اعمال برنامه های کننترلی بر رفع نواقص پرونده ها
 • نظارت و کنترل بر صحت و درستی مندرجات پرونده بیماران
 • اندازه گیری و ارزیابی کسورات سازمانهای بیمه گر در بررسی پرونده ها
 • نظارت و کنترل بر کاهش میزان کسورات سازمانهای بیمه گر
 • اندازه گیری و برنامه ریزی اصلاحی در ارتباط با شاخص های مرتبط با کمیته ( میزان درآمد به تفکیک واحد، میزان هزینه به تفکیک واحد، میزان کسورات به تفکیک واحد، تعداد سیستمهای مالی، میزان درآمد ناشی از کمک های مالی)
 • ایجاد سیستم نرم افزاری یکپارچه مالی با تراز مالی
 • ارائه گزارش های متنوع مالی On-Line
 • ایجاد سیستم نرم افزاری قیمت تمام شده
 • هدایت و همکاری در جهت اجرای پروژه بهبود مرتبط

 

اهداف و وظایف کمیته