دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / کمیته های بیمارستانی / کمیته تغذیه و رژیمهای درمانی