نام ونام خانوادگی: دکتر بیتا انوری

آدرس و تلفن محل کار: بیمارستان امام خمینی(ره) - تلفن : 7287691 - 0831

شغل فعلی مجری: پزشک متخصص داخلی

سازمان متبوع: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

 دانشگاه محل فارغ التحصیلی پزشکی عمومی : شیراز - سال 1376

 دانشگاه محل اخذ تخصص داخلی : تهران - سال 1387