دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / کمیته های بیمارستانی / کمیته رعایت اخلاق و موازین شرعی