دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / کمیته های بیمارستانی / کمیته مرگ و میر و عوارض بیمارستانی