مدیر دفتر توسعه آموزش (EDU)


دکتر اعتمادی  دکتر مریم اعتمادی

  عضو هیئت علمی دانشگاه

  مرتبه استادیاری 

  دکترای تخصصی پزشکی

  رشته گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن

  ایمیل : m.etemadi@kums.ac.ir