دکتر جواد امینی سامان  
رسانه جدید
  • فارغ التحصیل رشته تخصصی بیهوشی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  • استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  • مدیر گروه بیهوشی دانشکده پزشکی
پست الکترونیکی  amini
شماره تماس دفتر ریاست 083-37279104 
cv