مدیر عامل مرکز

رسانه جدید

دکتر جواد امینی سامان 

  • فارغ التحصیل رشته تخصصی بیهوشی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  • استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  • مدیر گروه بیهوشی دانشکده پزشکی
  • پست الکترونیکی : j.aminisaman[at]kums[dot]ac[dot]ir