تعدادمسئول بخش
مدیر گروه سوختگی
تخت فعال 

اتاق معاینه 

پزشک عمومی

پرستار

بهیار 

کمک بهیار

 خدمات

منشی

pic 3pic 4
34

 2

3
18
35
3
3
اکرم حاجی ابادی
دکتر رضا کرمی متین
سرپرستار بخش متخصص جراحی

 

بخش سوختگی این مرکز تنها بخش سوختگی پاسخگوی مددجویان سوخته در استان کرمانشاه بوده و از زمان تأسیس بیمارستان امام (ره) فعال بوده است.

بخش سوختگی این مرکز دارای دو قسمت درمانگاه و بخش سوختگی می باشد. درمانگاه سوختگی دارای دو اتاق مجزای پانسمان، اتاق پزشک، ایستگاه پرستاری و رختکن پرسنل می باشد. بخش سوختگی دارای 6 اتاق بستری و 2 اتاق پانسمان مجزای مردان و زنان، اتاق پکینگ، انبار دارویی و رختکنهای استراحت مجزا برای پرسنل مرد و زن می باشد. مددجویان سوخته پس از پذیرش در درمانگاه و انجام اقداماتی نظیر پانسمان و ویزیت توسط پزشک در صورت ضرورت، در بخش سوختگی بستری می گردند. سپس اقدامات درمانی و دارویی برای آنان در بخش ادامه می یابد. بخش سوختگی دارای یک پزشک جراح ثابت و سه نفر پزشک عمومی بوده که به صورت گردشی در شیفت عصر و شب با بخش همکاری دارند. همچنین یک نفر سرپرستار، حدود 18 نفر پرستار، سه نفر بهیار، پنج کمک بهیار و سه نفر خدمات که به صورت گردشی وظایف محوله را به عهده دارند. پس از پذیرش بیمار در بخش ، پرستار مسئول وی توسط مسئول بخش مشخص می گردد و پرسنل کمکی و خدماتی وظایف مورد نیاز بیمار را آغاز می نمایند.

مددجویان روزانه در اتاق پانسمان پس از شستشو و ویزیت توسط پزشک، پانسمان شده و در صورت لزوم و صلاحدید پزشک،  اسکارتومی، دبریدمان و گاه فاشیاتومی انجام می شود و بصورت روتین روز پنجم کشت نسج تهیه می گردد.

بیماران هر روز دو نوبت یکبار بر بالین بیمار و بار دوم در اتاق های پانسمان جهت معاینه زخم ویزیت می گردند. آزمایشات خون بیمار هفته ای 2 بار به طور دقیق و در صورت صلاحدید پزشک بخش یا پزشکان مشاور، سایر آزمایشات مورد نیاز دیگر هم انجام می شود.

روزانه مددجویان تحت نظر کارشناسان فیزیوتراپی و روانشناس بالینی قراردارند که با همکاری پزشک متخصص بخش به انجام خدمات مربوطه مبادرت می نمایند. با همکاری مدیران مرکز و مسئولین دفتر پرستاری کوشش شده است که از پرسنل با وجدان کاری بالا و منضبط و با دانش کافی در بخش سوختگی استفاده شود.