دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / کمیته های بیمارستانی / کمیته مرگ و میر کودکان 59- 1 ماهه