مسئول بخش
 
مژگان خسروی
 
کارشناس پرستاری
 

 

بخش عفونی بیمارستان امام خمینی (ره) شامل 3 اتاق عمومی و 2 اتاق ایزوله و جمعاً حاوی 19 تخت بستری می باشد.

ویزیت بیماران بخش توسط متخصصین عفونی آقای دکتر بابک صیاد- آقای دکتر سیاوش وزیری- آقای دکتر بهزاد مهدویان و خانم دکتر ماندانا افشاریان هر روز صبح انجام می شود.

- طریقه پذیرش بیماران یا به صورت مستقیم ارجاع از مطب پزشکان نامبرده می باشد یا از طریق اورژانس با اطلاع آنکال محترم می باشد که در بخش بستری می گردند.
- تیم پرستاری شامل 8 نفر پرستار و 3 نفر کمک بهیار و 3 نفر خدمات می باشد.