همکار محترم :

این فرم گزارش خطا , صرفا توسط کارشناس مسئول حاکمیت بالینی قابل دسترسی است و کاربر دیگری حق دسترسی به آن را ندارد . لذا با اطمینان از عدم امکان مشاهده توسط افراد دیگر ، خطایی که مشاهده نموده اید در این فرم وارد نمایید . اطلاعات آن بدون ذکر نام و مشخصات ، جهت جلوگیری از تکرار موارد مشابه و بعنوان تجربیات مستند ، در اختیار سایر همکاران شما قرار خواهد گرفت . از همکاری و احساس مسئولیت شما ، صمیمانه قدردانی می نماییم . دفتر حاکمیت بالینی بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه

فرم گزارش خطا

مشخصات
*
*
*
*


* = ضروری