مقاله ای در مورد شغل حسابداری

 تعریف و شناسایی شغل حسابداری :

حسابداری عبارتست از : فن طبقه بندی ، ثبت ، خلاصه  و تجزیه و تحلیل ارقام درآمد و هزینه منطبق با نیازهای موسسه . به عبارت دیگر حسابداری عبارت است از : ثبت ، طبقه بندی و خلاصه کردن حسابها و اسناد مالی .

 تحلیل اهداف حسابداری :

حسابداری یک سیستم است که در آن فرایند جمع آوری ، طبقه بندی ، ثبت ، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدلهای خاص انجام می گیرد تا افراد ذی نفع درون سازمانی مانند : مدیران سازمان و یا برون سازمانی مانند : بانک ها ، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند.

حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات ، داده های خام مالی را دریافت نموده ، آنها را به نظم در می آورد.

محصول نهایی نظام حسابداری گزارش ها و صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذی نفع ( مدیران ، سرمایه گذاران ، دولت و ... ) قرار می گیرد .

« حسابداری به منظور جوابگویی به نیاز های انسان به وجود آمده است. به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت های اقصادی و افزایش پیچیدگی آن ها ، هدف ها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیاز های اطلاعاتی ، توسعه یافته است . چرا که اشخاص ، شرکت ها و دولت برای تصمیم گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعات قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری می توان به دست آورد . از سوی دیگر انجام سرمایه گذاری یکی از مواد ضروری و اساسی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی  کشور است و سرمایه گذاران نیز از بُعد عرضه سرمایه ، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خود را به سویی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد . یعنی به دنبال برآورد ریسک سرمایه گذاری ها خواهند بود . این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکت ها ، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابداری است .»

وضعیت نیاز کشور به رشته حسابداری در حال حاضر :

آموزش حسابداران و شرکت موثر آنها در فراهم آوری اطلاعات مالی دقیق و قابل اعتماد و تجزیه و تحلیل این اطلاعات برای توسعه پایدار در کشور درحال توسعه ای مانند ایران اهمیت فراوانی دارد . چرا که وجود اطلاعات دقیق ، اعتماد برانگیز ، به موقع و مربوط به فعالیت های اقتصادی نه تنها لازم بلکه حیاتی است . علاوه بر این اطلاعات مالی حاصل از فعالیت های اقتصادی که به وسیله ی نظام های حسابداری گزارش می شود ، می تواند از انحراف مسیر پیش بینی شده ، اتلاف منابع اقتصادی و اخلال در برنامه های توسعه اقتصادی جلوگیری کند . 

گردآورنده

یاوری فر
حمید یاوری فر
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ( ره )
E-mail : hamid.yavaryfar@yahoo.com