گروه های آموزشی

  • گروه داخلی
  • گروه چشم
  • گروه ENT
  • گروه عفونی
  • گروه بیهوشی
  • پوست
  • پاتولوژی
  • روتیشن طب اورژانس
  • روتیشن روانپزشکی
  • روتیشن جراحی ترمیمی و سوختگی