بخش ها

نام بخش
اورژانس داخلی و مسمومیت
چشم
داخلی
سوختگی
عفونی
جراحی
فک
گوش و حلق و بینی(ENT)
ICU
دیالیز
 اتاق عمل
 تعداد تخت
25 34 31 34 19 10 5 20 14 14 9

واحدهای پاراکلینیکی

آزمایشگاه
آندوسکوپی
داروخانه
رادیولوژی
سی تی اسکن
سونوگرافی
فیزیوتراپی

درمانگاه های عمومی و کلینیک های تخصصی

کلینیک تخصصی
بیهوشی
پوست
چشم
جراحی
داخلی
روانپزشکی
زنان
سوختگی
قلب
گوش وحلق وبینی(ENT)
درمانگاه عمومی
چشم
لیزیک
بینایی سنجی