معاون آموزشی بیمارستان

دکتر اعتمادی  دکتر مریم اعتمادی

  عضو هیئت علمی دانشگاه

  مرتبه استادیاری 

  دکترای تخصصی پزشکی

  رشته گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن

  ایمیل : m.etemadi@kums.ac.ir

مدیر آموزشی بیمارستان

آقای کوروش ابراهیمی

کارشناس ارشد مراقبت های ویژه

شماره تلفن تماس بامعاونت آموزشی بیمارستان

شماره تلفن : 37283254

شماره دورنگار: 37283254

داخلی : 1082