چهارشنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۵, ۰۰:۲۸
جستجو
 
Email

 e-mail

مسئول آموزش همگانی مرکز
 
سهیلا سال افزون
مدرک: کارشناس پرستاری
سابقه کار : 28 سال

سوابق کاری :

  • کارشناس نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان کنگاور
  • سوپروایزر بالینی بیمارستان دکتر چمران کنگاور
  • سرپرستار بخش جراحی و ENT بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه
  • مسئول آموزش همگانی بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه
آموزش همگانی در بیمارستان به روایت تصویر